Warunki korzystania z aplikacji „Virtual Try on”

1. WSTĘP Dziękujemy za wizytę na Virtual Try On. Przed rozpoczęciem użytkowania Virtual Try On obsługiwanej przez Coty Inc., z siedzibą przy 350 Fifth Avenue, 17th Floor New York, NY 10118, USA („Coty”), proszę zapoznać się z niniejszymi Warunkami (Warunki). Korzystanie z Virtual Try On stanowi jednocześnie potwierdzenie akceptacji niniejszych Warunków. Brak zgody na zapisy niniejszych Warunków wyklucza możliwość korzystania z Virtual Try On. 2. FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI VIRTUAL TRY ON Virtual Try On to narzędzie branży kosmetycznej pozwalające na zeskanowanie twarzy i wirtualne nałożenie różnorodnych kosmetyków (Kosmetyki) (Użytkowanie). W celu korzystania z Virtual Try On należy posiadać połączenie z Internetem oraz kompatybilne urządzenie. Użytkowanie aplikacji wymaga urządzenia wyposażonego w kamerę i/lub oprogramowanie do odczytywania kodów QR. By uzyskać dostęp do Virtual Try On należy, albo zeskanować kod QR znajdujący się w sklepie uczestniczącym w programie, albo wejść na stronę producenta danego kosmetyku lub stronę sklepu. Następnie, należy postępować zgodnie z instrukcjami, by uruchomić aplikację na urządzeniu. Wyniki Użytkowania stanowią jedynie ilustrację potencjalnych efektów stosowania Kosmetyków i nie daje się gwarancji, że rezultat będzie identyczny lub ekwiwalentny do efektu faktycznego zastosowania Kosmetyków. W szczególności m.in., na efekt osiągnięty przy użyciu aplikacji mogą mieć wpływ warunki oświetlenia wokół urządzenia, a faktyczne rezultaty mogą różnić się od zastosowanych wirtualnych cieni. Najlepsze rezultaty można osiągnąć stosując naturalne oświetlenie. W przypadku stosowania aplikacji w sklepie, można załadować fotografię wykonaną wcześniej, aby nie zdejmować maseczki ochronnej z twarzy. Jeżeli wirtualne cienie nie stanowią dokładnego odzwierciedlenia, prosimy o kontakt w celu usprawnienia aplikacji i poprawy doświadczenia Użytkownika. Rekomendacje uzyskane w toku Użytkowania aplikacji w żadnym przypadku nie stanowią zamiennika profesjonalnej konsultacji ani diagnozy lub konsultacji lekarskiej lub leczenia, ani faktycznego przetestowania Kosmetyków na skórze. Virtual Try On nie daje możliwości zakupu Kosmetyków. Użytkownik nie jest zobowiązany do zakupu Rekomendowanych Produktów. Coty nie gwarantuje ich dostępności na stronach internetowych sklepu. 3. CENY Wszelkie wyświetlone ceny Rekomendowanych Produktów i Kosmetyków są cenami orientacyjnymi i mogą zostać zmienione wedle uznania sprzedawcy. Coty zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędne/niedokładne ceny. Wszelkie roszczenia dot. cen przedstawione Coty zostanę przekazane odpowiedniemu sprzedawcy. 4. OCHRONA DANYCH Użytkowanie aplikacji nie wymaga podawania Coty jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku zapisania się do naszego newslettera, Coty pozyska i będzie korzystać z danych osobowych Użytkowników zgodnie z naszą Polityką Prywatności. 5. ZMIANY WARUNKÓW W pełnym możliwym zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązujące w jurysdykcji Użytkownika, Coty zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia Użytkownika, a zgodę na nie będzie stanowić dalsze Użytkowanie aplikacji po ich opublikowaniu. W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek z niniejszych Warunków lub niemożności ich wyegzekwowania z dowolnego powodu, dany zapis zostanie wyłączony z Warunków i nie będzie mieć wpływu na ważność ani egzekwowalność pozostałych zapisów. Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik nie wyrazi zgody na zmienione Warunki, może przestać korzystać z Virtual Try On. 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Coty jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej do Virtual Try On oraz wszelkich opublikowanych przez siebie lub w swoim imieniu materiałów jej dotyczących lub posiada na nie licencję (Treść). Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw w toku korzystania z Virtual Try on i/lub Treści innych niż ograniczone prawo użytkowania Virtual Try on zgodnie z niniejszymi Warunkami. W innych przypadkach niż określone w niniejszym ustępie, Użytkownik nie ma prawa kopiować, dokonywać reprodukcji, rekompilować, dekompilować, dekonstruować, dokonywać inżynierii wstecznej, dystrybuować, publikować, organizować pokazów, korzystać publicznie, modyfikować, wgrywać do utworów pochodnych, transmitować, ani użytkować jakiejkolwiek części Virtual Try on i/lub jej treści w jakikolwiek inny sposób. W związku z korzystaniem z Virtual Try on, Użytkownik udziela Coty nieodpłatnej, niewyłącznej, przenaszalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie swojej podobizny do celów związanych z Użytkowaniem aplikacji oraz, w zależności od okoliczności, do jego reprodukcji w formie fotografii przesyłanej do Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przesłanej fotografii nie będzie wykorzystywać, pośrednio ani bezpośrednio, do celów komercyjnych. 7. DOSTĘP DO VIRTUAL TRY ON I WPROWADZANIE ZMIAN Aplikacja Virtual Try on jest udostępniana bezpłatnie, z zastrzeżeniem, że, aby uzyskać do niej dostęp, Użytkownik musi posiadać aktywne łącze internetowe, a także komputer, telefon komórkowy, albo tablet. Coty nie gwarantuje nieustannej/nieprzerwanej dostępności Virtual Try on. Coty nie będzie ponosić odpowiedzialności za brak/przerwanie dostępu do aplikacji. Coty może zawiesić, wycofać, zaprzestać udostępniania lub zmienić wszystkie lub dowolną część Virtual Try on lub Treści bez powiadamiania Użytkowników. Coty nie gwarantuje, kompatybilności Virtual Try on z komputerem, tabletem lub telefonem komórkowym Użytkownika. Dostosowanie sprzętu do wyświetlania Virtual Try on leży po stronie Użytkownika. Użytkownik odpowiada również za zapewnienie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Virtual Try on za pośrednictwem jego łącza internetowego są świadome Warunków i postępują zgodnie z nimi. 8. GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Usługa Virtual Try on jest świadczona przez Coty „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Coty nie składa jakichkolwiek oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dot. użytkowania Virtual Try on ani Treści. Użytkownik wyraża jasną zgodę na korzystanie z Virtual Try on wyłącznie na własne ryzyko. W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, Coty zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym m.in. zdatności do handlu i przydatności do konkretnego celu. Coty nie gwarantuje, że Virtual Try on, jej serwery lub emaile wysyłane przez Coty lub w jej imieniu przez usługodawców są wolne od wirusów, robaków, bomb logicznych, koni trojańskich lub innego szkodliwego oprogramowania (Wirusy). Coty nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek użytkowania Virutal Try on, w tym m.in. szkody pośrednie, bezpośrednie, wynikowe, retorsyjne i następcze. Niektóre przepisy nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub udzielanie gwarancji dorozumianych, ani na wyłączenie lub ograniczenie niektórych rodzajów szkód. Jeżeli przepisy te mają zastosowanie do Użytkownika, powyższe zrzeczenie się odpowiedzialności, wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć do niego zastosowania lub może on mieć dodatkowa prawa. 9. ZABEZPIECZENIE Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Coty, jej jednostki dominujące i zależne, podmioty powiązane oraz ich dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, agentów i usługodawców (Strony/Strona Coty) przed jakimikolwiek grzywnami, karami, odpowiedzialnością, stratami i innymi szkodami dowolnego rodzaju (w tym wynagrodzeniem prawników i ekspertów) poniesionymi przez Strony Coty oraz bronić ich przed wszelkimi roszczeniami związanymi z: i. korzystaniem przez Użytkownika z aplikacji Virtual Try on; ii. naruszeniem niniejszych Warunków przez Użytkownika; iii. oszustwa popełnionego przez Użytkownika, umyślnego wykroczenia lub rażącego zaniedbania z jego strony. Odpowiednia Strona Coty będzie kontrolować obronę przed jakimkolwiek roszczeniem, do którego stosuje się niniejsze zabezpieczenie, a w każdym przypadku, Użytkownik nie będzie rozstrzygać jakichkolwiek roszczeń bez wcześniejszej pisemnej zgody takiej Strony Coty. 10. WIRUSY Użytkownikowi zabrania się niewłaściwie korzystać z Virtual Try on poprzez intencjonalne wprowadzanie do niej wirusów. Użytkownikowi zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do aplikacji Virtual Try on, serwera, na którym jest ona hostowana oraz jakiegokolwiek serwera, komputera bazy danych podłączonych do Virtual Try on. W przypadku naruszenia niniejszego zapisu, prawo Użytkownika do korzystania z Virtual Try on zostanie bezzwłocznie cofnięte. 11. CAŁOŚĆ UMOWY I PRAWO WŁAŚCIWE Niniejsze Warunki, w tym Polityka prywatności Coty dostępne pod adresem https://privacy.coty.com/pl_pl/ oraz wszelkie dodatkowe warunki, które Użytkownik może uzgodnić z Coty w związku z korzystaniem z Virtual Try on, stanowią całość porozumienia między Coty i Użytkownikiem. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie spory między Użytkownikiem, a Coty wynikłe w związku z korzystaniem z aplikacji Virtual Try on będą rozstrzygane zgodnie z prawem amerykańskim. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Użytkownik niniejszym udziela wyraźnej zgody na wszelkie postępowania prowadzone w wyniku korzystania z aplikacji Virtual Try on lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sądy amerykańskie. 12. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dot. niniejszych Warunków, proszę skontaktować się z nami wypełniając Formularz kontaktowy i wybierając odpowiedni język z rozwijanej listy znajdującej się w jego górnym prawym rogu.